top of page

Orchestras of Afghanistan
International Study Day 
روز جهانی آموزشی آرکسترهای افغانستان

8 September 2023
Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik - Frankfurt, Germany۸ سپتمبر ۸ سپتمبر ۲۰۲۳

انستیتوت زیبایی‌شناسی تجربوی مکس-پلانک - فرانکفورت، آلمان

In this first conference to focus exclusively on the orchestral music and musicians of Afghanistan, the Orchestras of Afghanistan Research Stakeholders’ Group offer a window into their research to date, opening up a conversation about the future of Afghanistan’s orchestral traditions and raising awareness about the deteriorating situation for the country's musicians today.

در این اولین کنفرانسی که به طور خاص بر موسیقی آرکسترال و نوازندگان افغانستان تمرکز دارد، گروه مشترکان تحقیقاتی آرکسترهای افغانستان با تحقیقات‌ شان روزنه‌ای می‌گشایند تا زمینه بحث در مورد آینده سنت‌های آرکسترال افغانستان و ارتقای آگاهی در قبال وضعیت ناگوار فعلی موسیقی ‌دانان کشور فراهم آید

Speakers
سخنرانان

Guest Speakers and Chairs

مهمانان سخنران و گردانندگان

Aryana Sayeed, Professor John Baily, Dr Razia Sultanova, Dr Waheedullah Saghar, Dr Mejgan Massoumi, Munazza Ebtikar and Darren Ferguson

آریانا سعید، پروفیسور جان بیلی، داکتر راضیه سلطانوا، داکتر وحیدالله ساغر،
داکتر مژگان معصومی، منزه ابتکار و دارن فرگِسن

Research Stakeholders' Group Members Speaking 

سخنرانی اعضای گروه تحقیقات مشترک

Professor Islamuddin Feroz, Ghafar Maliknezhad, Mohsen Saifi, Fazila Zameer, Mohammad QambarNawshad, Arson Fahim, Mirwaiss Sidiqi and Qudrat Wasefi

Convener, Dr Cayenna Ponchione-Bailey

Advisory Member, Dr Lauren Braithwaite

پروفیسور اسلام الدین فیروز، غفار ملک‌نژاد، محسن سیفی، فضیله ضمیر،
محمد قمبر نوشاد، آرسن فهیم، میرویس صدیقی و قدرت واصفی
میزبان، داکتر کاینا پونچیون-بیلی
عضو مشاور، داکتر لورن بریتویت

The Orchestras of Afghanistan Research Stakeholders' Group (RSG) was formed in April 2021 of nine music scholars and music practitioners from Afghanistan now living in exile, and three advisory members. The RSG works in collaboration with Leverhulme Trust Research Fellow, Dr Cayenna Ponchione-Bailey, at the University of Sheffield in the UK. The group has played a crucial role in identifying research priorities and devising and leading on individual and collaborative research strands. The group is currently working collectively to write and edit a book about the historic and contemporary practices of Afghanistan's orchestras. 

گروه تحقیقات مشترک آرکسترهای افغانستان (آراس‌جی) در اپریل ۲۰۲۱ با گردهم‌ آمدن ۹ محقق و هنرمند موسیقی از افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند و سه عضو مشاور بنا یافت. آر اس‌ جی با همکاری بنیاد لیورهولم، داکتر کاینا پونچیون-بیلی، در دانشگاه شفیلد بریتانیا فعالیت می‌کند. این گروه نقش مهمی در شناسایی اولویت‌ های تحقیقاتی و تدبیر و هدایت رشته ‌های تحقیقاتی فردی و مشارکتی ایفا کرده ‌است. این گروه در حال حاضر به طور جمعی روی نوشتن و ویرایش کتابی در مورد فعالیت‌ های تاریخی و معاصر آرکسترهای افغانستان کار می‌کنند

Languages
زبان‌ها

The Study Day will be conducted in English and Farsi (Dari). We are using the company Interprefy to provide translations. AI translation (captioning and computer voice) for spoken English to Farsi will be used throughout. Papers given in Farsi will have live simultaneous translation into English by a human translator. Information for accessing the translation website will be made available to all attendees.

روز آموزشی به زبان های فارسی/دری و انگلیسی انجام می پذیرد. ما برای ترجمه دراین روز، از شرکت (انترپرفای) استفاده می نماییم. تمام سخنرانی ها از انگلیسی به فارسی و زیرنویس ها به وسیله مترجم کمپیوتری صورت می‌گیرد. مقاله های که به زبان فارسی تهیه شده اند، به وسیله شخص و به صورت آنی انجام میشود. معلومات لازم جهت دستیابی به وبسایت ترجمه، در اختیار همه حاضرین قرار داده خواهد شد

Registration
ثبت نام

The Study Day will take place online and at the Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, Germany. Registration and attendance are free, but there is limited in-person capacity. Please email Dr Ponchione-Bailey at c.ponchione-bailey [at] sheffield.ac.uk if you wish to attend in person.

برنامه روز آموزشی به صورت آنلاین در انستیتوت زیبایی‌شناسی تجربوی مکس-پلانک، فرانکفورت، آلمان برگزار می‌شود. ثبت نام و حضور رایگان است اما ظرفیت دعوت حضوری محدود می‌باشد. در صورت علاقه به اشتراک حضوری لطفاً به داکتر کاینا پونچیون-بیلی به آدرس c.ponchione-bailey@sheffield.ac.uk ایمیل کنید

Full Programme
برنامه کامل

Please note: This programme is provisional and subject to change.

All times are in Central European Summer Time (CEST)​ 

لطفاً توجه داشته باشید: این برنامه موقت است و ممکن است تغییر کند
​ همه اوقات به ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST) عیار است

 

08:45-09:20   Coffee/pastries قهوه/شیرینی

09:20-09:30   Welcome address by Dr Cayenna Ponchione-Bailey

گفتن خوش‌آمدید به مهمانان توسط داکتر کاینا پونچیون-بیلی

09:30-11:00   Session 1 - The Orchestras of Afghanistan Research Stakeholders' Group

Chair: Mirwaiss Sidiqi

جلسه اول - گروه مشترکان تحقیقاتی آرکسترهای افغانستان
گرداننده: میرویس صدیقی

 • Prof Islamuddin Feroz (Former Professor, Department of Music, Kabul University)

'A mingled history of orchestras and political change in Afghanistan'

پروفیسور اسلام الدین فیروز (استاد سابق، دیپارتمنت موسیقی، دانشگاه کابل)
«تاریخ همجوشی آرکسترها و تحولات سیاسی در افغانستان»

 • Ghafar Maliknezhad (Former Lecturer, Department of Music, Kabul University) and Fazila Zameer (Rubab player and Masters student at the University of Weimar)

'Challenges and experiences of traditional musicians in the orchestral music-making practices of Afghanistan'

غفار ملک‌نژاد (استاد سابق، دیپارتمنت موسیقی، دانشگاه کابل)
و فضیله ضمیر (رباب‌ نواز و دانشجوی مقطع ماستری در دانشگاه وایمار)
«چالش ‌ها و تجارب نوازندگان سنتی در شیوه ‌های موسیقی‌ سازی آرکسترال افغانستان»

 

 • Dr Lauren Braithwaite (University of Oxford)

"When Music is More Than Entertainment: Gender, Ethnicity, and Cultural Diplomacy in Afghanistan’s Orchestral Education Programmes"

داکتر لورن بریتویت (دانشگاه آکسفورد)
TBC

 

11:00-11:20   Break/Coffee وقفه/قهوه

11:20-12:50   Session 2 - The Orchestras of Afghanistan Research Stakeholders Group

Chair: Ghafar Maliknezhad

جلسه دوم - گروه مشترکان تحقیقاتی آرکسترهای افغانستان
گرداننده: غفار ملک‌ نژاد

 • Mohsen Saifi (Former Lecturer, Department of Music, Kabul University) and Dr Cayenna Ponchione-Bailey and  (Leverhulme Early Career Research Fellow, University of Sheffield)

'The orchestral rehearsal and conducting practices of Afghanistan'

محسن سیفی (استاد سابق، دیپارتمنت موسیقی دانشگاه کابل) و داکتر کاینا پونچیون-بیلی و (دستیار تحقیقاتی مسلکی دوره آغازین، بنیاد لیورهولم، دانشگاه شفیلد)
«تمرینات آرکسترال و ممارست‌ های رهبری آرکستر افغانستان»

 • Qambar Nawshad (Conductor and Member of the Orchestras of Afghanistan Research Stakeholders' Group)

'Practitioner and stakeholder perspectives on the purpose of the orchestras of Afghanistan in the twentieth and twenty-first centuries'

قمبر نوشاد (رهبر آرکستر و عضو گروه تحقیقات مشترک آرکسترهای افغانستان)
«دیدگاه مشترکان و دست‌ اندرکاران در مورد هدف آرکسترهای افغانستان در قرن بیستم و بیست‌ویکم»

 • Arson Fahim (Composer and Composition student at the Longy School of Music)

'Reception of Afghan Orchestral Music inside and outside Afghanistan'

 آرسن فهیم (آهنگ‌ساز و محصل رشته آهنگ‌سازی در مکتب موسیقی لانجی)
«استقبال از موسیقی آرکسترال افغانستان در داخل و خارج از کشور»​

12:50-13:45   Lunch نان چاشت

During lunch there will be online screenings of performances from:

در جریان نان چاشت بخشی از اجراهایی کنسرت‌ های زیر به صورت آنلاین نمایش می‌یابن

 • Longy School of Music’s 20 March 2023 concert: Concert in Solidarity with Afghan Musicians

کنسرت مکتب موسیقی لانجی به تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۲۳: کنسرت در همبستگی با موسیقی‌دانان افغا

 • Oxford Philharmonic Orchestra’s 15 June 2023 concert: The Orchestral Music of Afghanistan

کنسرت آرکستر فیلارمونیک آکسفورد به تاریخ ۱۵ جون ۲۰۲۳: موسیقی آرکسترال افغانستان

 

13:45-15:00   Panel discussion 1 - The global response to the crisis facing musicians in

Afghanistan, August 2021 to the present

Chair: Darren Ferguson (Beyond Skin)

بحث هیٰت اول - واکنش جهانی به بحران دامن‌گیر نوازندگان افغانستان،
از اگست ۲۰۲۱ تا امروز
گرداننده: دارن فرگِسن (بییاند سکن)

Confirmed speakers include   

 • Aryana Saeed (Singer)

 • Mirwaiss Sidiqi (Aga Khan Music Initiative)

 • Dr Waheedullah Sagar (Kabul University Music Department)

 • Travis Beard (Sound Central)

سخنرانان تاییدشده شامل اسامی ذیل اند
آریانا سعید (خواننده)
میرویس صدیقی (ابتکار موسیقی آغاخان)
داکتر وحیدالله ساغر (دیپارتمنت موسیقی دانشگاه کابل)

15:00-15:20   Break/Coffee  وقفه/قهوه

 

15:20-16:30   Panel Discussion 2 - Music and resistance in Afghanistan historically and today

Chair: Dr Razia Sultanova (University of Cambridge) 

بحث هیٰت دوم - موسیقی و مقاومت در افغانستان هم در پهنای تاریخ و هم امروز
گرداننده: داکتر راضیه سلطانوا (دانشگاه کمبریج)

Confirmed speakers include

 • John Baily (Goldsmiths University)

 • Munazza Ebtikar (University of Oxford) 

 • Dr Mejgan Massoumi (Stanford University)

 • Qudrat Wasefi (Longy School of Music)

سخنرانان تاییدشده شامل اسامی ذیل اند
جان بیلی (دانشگاه گلدسمیتس)
منزه ابتکار (دانشگاه آکسفورد)
داکتر مژگان معصومی (دانشگاه ستنفورد)
قدرت واصفی (مکتب موسیقی لانجی)

16:30-16:40   Comfort break وقفه

 

16:40-17:30   Roundtable discussion: The Future of Afghanistan’s Orchestral Music

Chaired by Qambar Nawshad and Dr Cayenna Ponchione-Bailey 

بحث میزگرد: آینده موسیقی آرکسترال افغانستان
گرداننده: قمبر نوشاد و داکتر کاینا پونچیون-بیلی

 

 

For this roundtable all participants and attendees will be invited to give views and respond to others' comments. Questions or statements can also be submitted in the chat or in advance of the roundtable.

در این بحث میزگرد از همه شرکت‌ کنندگان و حضار دعوت می‌شود تا دیدگاه‌ های خود را ابراز دارند و به نظرات دیگران نیز پاسخ دهند. سوالات یا اظهارات را هم می‌ توانند در جریان بحث  پیام بگذارند و یا قبل از میزگرد ارسال نمایند

About the Organisers
درباره سازمان‌ دهندگان

This conference is organised by Dr Cayenna Ponchione-Bailey at the University of Sheffield (UK) in collaboration with the Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (Frankfurt, Germany). It is made possible with funding from the Leverhulme Trust (UK) and the University of Sheffield (UK).

این کنفرانس توسط داکتر کاینا پونچیون-بیلی، از دانشگاه شفیلد و با همکاری انستیتوت زیبایی‌شناسی تجربوی مکس-پلانک (فرانکفورت، آلمان) سازمان‌ دهی شده و با کمک مالی بنیاد لیورهولم (بریتانیا) و دانشگاه شفیلد (بریتانیا) امکان پذیر گردیده است

Dr Cayenna Ponchione-Bailey (Convener)

Leverhulme Early Career Research Fellow, University of Sheffield

'The Orchestras of Afghanistan'

داکتر پونچیون-بیلی (میزبان)
«دستیار تحقیقاتی مسلکی دوره آغازین بنیاد لیورهولم، دانشگاه شفیلد، «آرکسترهای افغانستان

Dr Lauren Braithwaite (Co-convener)

(میزبان همکار) داکتر لورن بریتویت

bottom of page